வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2016

Tamil letter A-ஆ-WORKSHEET

worksheet number                                       Date                                                           Name

Pls read the English word loudly.

Pls write in to the box-Tamil letter A-

புதன், 20 ஜூலை, 2016

Tamil letter ah- worksheet

pp
worksheet number                                       Date                                                           Name

Pls read the English word loudly.

Pls write in to the box-Tamil letter ah-

வெள்ளி, 15 ஜூலை, 2016

Tamil vowel-writing method -e(இ)
Date                                 work sheet number                                                   Name