ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2012

The Sixty-four Arts 1. Toilet Make-up, toilet and use of beautifying agents 2. Painting the body, and colouring the nails, hair, etc. 3. Decoration of the forehead. 4. Art of hair dressing. Dressing 5. Art of dressing. 6. Proper matching of decorations and jewellery. Music and Dancing 7. Singing. 8. Playing on musical instruments. 9. Playing on musical glasses filled with water. 10. Acting. 11. Dancing. General Education 12. Good manners and etiquette. 13. Knowledge of diffenrent langguages and dialects. 14. Knowledge of vocabularies. 15. Knowledge of Rhetoric or Figures of Speech. 16. Reading. 17. Reciting poems. 18. Criticism of poems. 19. Criticism of dramas and analysis of stories. 20. Filling up the missing line of a poem. 21. Composing poems to order. 22. Reply in verse (when one person recites a poem, another gives the reply in verse). 23. The art of speaking by changing the forms of words. 24. Art of knowing the character of a man from his features. 25. Art of attracting others (bewitching). Domestic Science 26. Art of cooking. 27. Preparation of different beverages, sweet and acid drinks, chutneys, etc. 28. Sewing and needle work. 29. Making of different beds for different purposes and for different seasons. Physical culture 30. Physical culture. 31. Skill in youthful sports. 32. Swimming and water-sports. Games 33. Games of dice, chess, etc. 34. Games of chance. 35. Puzzles and their solution. 36. Arithmetical games. Art of Entertaining 37. Magic: art of creating illusions. 38. Trick of hand. 39. Mimicry or imitation (of voice or sounds). 40. Art of disguise. Fine Arts 41. Painting in colours. 42. Stringing flowers into garlands and other ornaments for decorating the body, such as crowns, clapnets, etc. 43. Floral decorations of carriages. 44. Making of artificial flowers. 45. Preparation of ear-rings of shell, ivory, etc. 46. Making birds, flowers, etc., of thread or yarn. 47. Clay-modelling: making figures and images. 48. The art of changing the appearance of things such as making to appear as silk. Pet Animals 49. Training parrots and other birds to talk. 50. Training rams and cocks and other birds for mock fight. Professional Training 51. Gardening and agriculture. 52. Preparation of perfumery. 53. Making furniture from canes and reeds. 54. Wood-engraving. 55. Carpentry. 56. Knowledge of machinery. 57. Construction of building (Architecture). 58. Floor decoration with coloured stones. 59. Knowledge of metals. 60. Knowledge of gems and jewels. 61. Colouring precious stones. 62. Art of war. 63. Knowledge of code words. 64. Signals for conveying messages. ________________________________________
பயிற்சித்தாள்-1-பாடம்-3 worksheet-1-lesson-3 I ஆங்கில வார்த்தைக்குப் பொருத்தமான‘ ஐ ’ சேர்த்த சொல்லைப் பொருத்துக. (Match the English words with correct word adding ‘ai’) Marks-7 i. Me-----avalai (அவளை) ii. You-----pandhai (பந்தை) iii. Him-----adhai (அதை) iv. Her-----unavai (உணவை) v. It-------unnai (உன்னை) vi. Ball----avanai (அவனை) vii. Food----yennai (என்னை) II பொருத்துக (Match the following) Marks-7 i. I----Nee(நீ) ii. You---Avan(அவன்) iii. He---Naan(நான்) iv. She---Pandhu(பந்து) v. It----Unavu(உணவு) vi. Ball---Adhu(அது) vii. Food---Aval(அவள்) Worksheet-2-lesson-3 பயிற்சித்தாள்-2-பாடம்-3 I அடிக்கோடிட்ட சொல்லுக்கு ஐ சேர்த்து எழுதுக (Write the underlined words adding ‘ai’) (பெட்டியைப்petiyai , உணவைச்unavai, பாடத்தைப் paadathai, பந்தை pandhai) i. அவன் உணவு சாப்பிட்டான். (He ate food) Avan unavu saappitaan. ii. அவள் பந்து எறிந்தாள். (She threw the ball) Aval pandhu erindhal. iii. நீ பெட்டி பார்த்தாயா? (Did you see the box) Nee petti paarthaaya? iv. நான் பாடம் படித்தேன். (I studied the lesson) v. Naan paadam padithen. I I அடிக்கோடிட்ட சொல்லுக்கு ஐ நீக்கி எழுதுக. (Write the underlined words removing ‘ai’) i. அவள் உணவைச் சாப்பிட்டாள். (She ate food) Aval unavai chaappitaal. ii. அவன் பந்தை எறிந்தான். (He threw the ball) Avan pandhai erindhaan. iii. நீ பெட்டியைப் பார்த்தாயா? (Did you see the box?) Nee pettiyaip paartthaayaa? iv. நான் பாடத்தைப் படித்தேன். (I studied the lesson) Naan paadatthaip paditheen. v. அவள் சீப்பை எடுத்தாள். (She took the comb) Aval seeppai edutthaal. vi. அவன் அம்மாவை அழைத்தான். (He called the mother) Avan ammavai azhaitthaan.
பயிற்சித்தாள்(WORKSHEET-1) I பின்வரும் வாக்கியத்தினைப் படித்துணர்ந்து அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் வார்த்தைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கோடிட்டஇடத்தினை நிரப்புக.(marks-6) ( றீர்கள்reergal , றான்raan, றேன்reen, றாள்raal, றோம்rom ,றார்கள்raargal) Read the sentences carefully and Fill in the blanks with suitable words given in the list. (am, are, is) 1. நான் படித்துக் கொண்டிருக்கி-------. Naan paditthuk kondirukki--------. I _________ studying. 2. நாங்கள் படித்துக்கொண்டிருக்கி------ Naangal paditthukkondirukki---------- We ________ studying. 3. நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கி------- Neengal paditthukkondirukki---------------- You ___________ studying. 4. அவன் படித்துக் கொண்டிருக்கி------. Avan paditthuk kondirukki------------------- He __________ studying. 5. அவள் படித்துக் கொண்டிருக்கி------. Aval paditthuk kondirukki------------------- She _________ studying. 6. அவர்கள் படித்துக்கொண்டிருக்கி------. Avargal paditthuk kondirukki-------------. They __________ studying. I I பின்வரும் வாக்கியத்தினைப் படித்துணர்ந்து அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் வார்த்தைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து கோடிட்டஇடத்தினை நிரப்புக.(marks-2) (றனrana, றதுradhu) Read the sentences carefully and Fill in the blanks with suitable words given in the list. (It , They) 1. அது வருகிறது. Adhu varugiradhu. _________ is coming. 2, அவை வருகின்றன. Avai varugindrana. _________ are coming.