செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

worksheet-in

பந்தின் நடுவில் காணப்படும் பென்சிலை எடுக்க புள்ளியிட்ட எழுத்தை எழுதிவிட்டுச் செல்க.

mellinam

படத்திற்குத் தகுந்த முதல்  எழுத்தை வரைந்து காட்டுக.

திங்கள், 27 ஜூலை, 2015

Websites Related to Tamil Learning

Websites Related to Tamil Learning

http://useful.tamilpriyan.com/learn-tamil.html#.VbbrqbXSn6g

Online Groups for Learning Languages

These websites are online interactive communities to learn Tamil. Here you will get the topics, discussions, questions and resources related to Tamil learning.

Online Videos to Learn Tamil

I have collected many videos and playlist links related to Tamil learning from major video sharing sites. Watching tutorial videos are easy method to learn anything.

Text Books


Below are some websites to get free eBooks. 

தமிழ் இலக்கணம்learntamil.com/aathichudi-english-meaning/
CASES வேற்றுமை உருபு in Tamil
In a sentence , a relationship between a noun and a verb is the case.It is represented by a suffix or post position.
Suffixes
1) NOMINATIVE
When the noun ends with ‘m’ sound , the ‘m’ sound is removed and ‘th’ sound is added .Nominative case has an unmarked suffix.
Example:
Tamil Sentence English Meaning
சிங்கத்தை கொன்றான் / சிங்கம் + கொன்றான் He Killed the Lion
மரத்தை வெட்டினான் / மரம் + வெட்டினான் He cut the tree 

2) ACCUSATIVE
If the noun or pronoun is used as an object of the verb,then it becomes Accusative case.It is also reffered as Objective case.It is optional only if it is non human object .ஐ ( ai ) is added to the end of the noun.
Example
Tamil Sentence
English Meanings
ராமனைக் கண்டேன் / ராமன் + கண்டேன்
I saw Raman
பாட்டுப் பாடுகிறாள் / பாட்டு + பாடுகிறாள்
She sings a song
3) ASSOCIATIVE
Associative case has ஓடு (out ) as a suffix.Sometimes also replaced by உடன் ( utan ).
Tamil Sentence
English Meanigs
இறைவனோடு பேசுவேன் / இறைவன் + பேசுவேன்
I will talk with God
குடத்துடன் வந்தாள் / குடம் + வந்தாள்
She came with a pot
4) INSTRUMENTAL
Instrumental case has ஆல் ( al ) .Sometimes also replaced by கொண்டு ( kontu ).
Tamil Sentence
English Meanings
வில்லால் வென்றான் / வில் + வென்றான்
Won with a bow
அறிவைக் கொண்டு ஆளலாம் / அறிவு + ஆளலாம்
Rule with knowledge
5) DATIVE
Dative case has a suffix உக்கு ( ukku ) .Sometimes also replaced with அக்கு ( akku )
Tamil Sentence
English Meanings
ஆசைக்கு அளவில்லை / ஆசை + அளவில்லை
No limits for desire
எனக்கு பிடிக்கும் / என் + பிடிக்கும்
I like
6) GENETIVE
Genetive case has அது ( athu ) as a suffix.Sometimes replaced with உடைய ( utaya ).
Tamil Sentence
English Meanings
எனது ஆடை / என் + ஆடை
My dress
அவனுடைய நண்பன் / அவன் + நண்பன்
His friend
7) LOCATIVE
Locative case has a suffix இல் ( il ).Sometimes for the noun , it has a suffix இடம் ( itam ).
Tamil Sentence
English Meanings
கிணற்றில் நீர் இருக்கிறது / கிணறு + நீர் + இருக்கிறது
Water is in the well
கண்ணணிடம் குழல் இருக்கிறது / கண்ணண் + குழல் + இருக்கிறது
Kannan has the flute
8) VOCATIVE
Vocative has the suffix ஏ ( ee ).
Tamil Sentence
English Meanings
உண்மையே வெல்லும் / உண்மை + வெல்லும்
Truth Triumphs
பயமே பாவம் / பயம் + பாவம்
Fear is evil
Post Position ( பின் இடைச்சொல் )
The word that act as a case suffix is the post position.
EXAMPLES
1) சென்னையை விட மும்பை பெரியது .
Chennai is bigger than Mumbai .
2) சூரிய காந்தி சூரியனை நோக்கி மலர்கிறது .
Sunflower blossoms towards sun .
3) எனக்காக விட்டுக்கொடு . 
Concede for me .
4) செய்தித்தாள் பாலுக்கு முன் வந்துவிட்ட்து . 
Newspaper delivered before milk .
5) கைத்தடி அவருக்கு உரியது .
Stick belongs to him .
6) அனுபவம் மூலமாக அறிந்தேன் . 
Understood by experience .
7) மக்கள் மேல் குற்றமில்லை . 
No fault with people .
8) உன் பொருட்டு தியாகம் செய்தேன் . 
I sacrificed because of you.
9) அங்கிருந்து சென்றீர்களா ?
Did you go from there.
10) எவரிடமிருந்து பெற்றீர்கள். 
From whom you got it.
11) முடியும் வரை செய்யுங்கள்.
Do how much you could.
12) நாள் தோறும் கடமையைச் செய் .
Do your duty daily.
13) சத்தியாக்கிரகம் காந்தியுடைய தனி வழி .
Satyagraha is Gandhiji’s unique way .

பன்னீர்ப்பூக்கள் அஞ்சலி

                     பன்னீர்ப்பூக்கள் அஞ்சலி
அறிவியல் படிக்க மொழி தடை கிடையாது. தாய்மொழியிலும் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கினால் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு நாடு சிறப்படையும்  என்ற கருத்தினை வலியுறுத்திய அப்துல்கலாம்வழிகாட்டிய நேர்மையான வழியில் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் வழி நடப்போம்.

வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

Hard consonants worksheet

படத்திற்குத் தகுந்த எழுத்தை இணைத்து உச்சரித்துப் பழகுக.

திங்கள், 20 ஜூலை, 2015

வாக்கிய அமைப்பு

ஆமையின் வாய்க்கு சரியாகச் சொல்லை இணைத்துக் காட்டுக.(பென்சில்அல்லது டேப்லட்) விருப்பப்பட்ட வண்ணத்தைத் தீட்டி மகிழ்க.

சொல் உருவாக்கம்-செயல்திறன்.

படத்தில் காணப்படும் பெயர்களை எழுதவும்.(எழுத்துகளை வண்ணப் பென்சிலால் இணைத்தோ,அல்லது டேப்லட்டில் எழுதியோ)

சனி, 18 ஜூலை, 2015

ant-activity sheet-e

எறும்பிற்கு இலை இருக்கும் இடத்தை புல்போகும் வழியில் சென்று காட்டுக.

வெள்ளி, 17 ஜூலை, 2015

cake activity sheet-va

கேக் வீட்டிற்குள் நுழைந்த வாத்திற்கு முதலெழுத்து இருக்கும் இடம் காட்டி அண்ணா வாத்திற்குக் கொண்டுபோய்ச் சேருங்கள்.

veg,fruit activity worksheet-2

படத்தில் காணப்படும் காய்,பழங்களின் முதலெழுத்தை வட்டத்திற்குள் எழுதிய பின் கேக்கிடம் சென்ற பின் மீதி எழுத்தை எழுதி வெளியே செல்க.

ship-activity game-1

சரியான எழுத்துகளைக் கண்டுபிடித்து இணைத்து கப்பல்களைக் கரை சேருங்கள்.

ப-செயல்திறன் பயிற்சித்தாள்

சிவப்பு புள்ளிகளை இணைத்து விட்டு முயல் கையில் உள்ள பந்திற்கு வண்ணமிடுக.
பந்தின் முதலெழுத்தை எழுதுக.

கண்டுபிடித்தல் திறன்-செயல்திறன் பயிற்சித்தாள்

கட்டத்திற்குள்
1.படத்தின் முதலெழுத்தை எழுதுக.
2. படத்தின் கடைசி எழுத்தை எழுதுக.
3.படத்தின் முதலெழுத்தை எழுதுக.
4.படத்தின் கடைசி எழுத்தை எழுதுக.
வலது கைப் பக்கம் இருக்கும் படத்தின் பெயரை எழுதிய பொருத்தமான எழுத்துகளை இணைத்து எழுதுக.

activity worksheet-tamil letter- si

படத்தில் காணப்படும் சிங்கத்தின் முதலெழுத்தைப் பென்சிலால் கைகாட்டி வழியாகச் சென்று வரைந்து கூடாரத்திற்குச் செல்க.(சிங்கத்துடன்)