ஞாயிறு, 9 ஆகஸ்ட், 2015

Tamil vowels activity worksheet

கட்டத்திற்குள் காணப்படும் எழுத்தினை எழுதி அதற்குக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல்லிற்கேற்ற படத்தினைப் பொருத்திக் காட்டுக.
விளக்கம்
அ-a
ஆ-A
இ-e
ஈ-E
இம்முறையில் ஆங்கில எழுத்திற்கேற்ற உச்சரிப்பைப் பழகும்போது குறில்,நெடில் குறைபாடு மாணவர்களுக்கு வராது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக